Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych z siedzibą w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn, NIP: 7393361588 REGON: 51020847300000, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000171021 (dane kontaktowe: : 89 523 55 60, e-mail: biuro@wmzpp.org), określany dalej jako Administrator.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@wmzpp.org.
 3. Administrator może przetwarzać Państwa dane, które zostały przekazane dobrowolnie, a także może przetwarzać Państwa dane, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna. Wśród wspomnianych danych znajdują się informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie RODO lub RODO), mają charakter danych osobowych (dalej: dane osobowe).
 4. Administrator informuje, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub
  • podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, lub
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w szczególności takich jak dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w związku z wykonaniem umów zawartych z Państwem,
  • na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów mogą być:
  • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
  • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
  • spółki powiązane z Administratorem – spółki z grupy kapitałowej,
  • podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,
  • inne podmioty współpracujące gospodarczo z Administratorem, którym udostępnienie Państwa danych jest konieczne ze względu na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy.
 6. Uzyskane od Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 4.
 7. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych celów i do czasu ustania ich użyteczności do podanych celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody.
 8. Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora:
  • prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Administrator informuje ponadto, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie.
 10. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one przez Państwa udostępnione. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 11. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub chęci skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@wmzpp.org lub pisemnie na adres siedziby Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych.