logoue

W związku z wyczerpaniem zaplanowanego budżetu projektu „Podnosimy kompetencje”, Operator wstrzymuje z dniem 15.05.2018 r. przyjmowanie nowych formularzy zgłoszeniowych oraz zaświadczeń o zakwalifikowaniu na szkolenie.

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH realizuje projekt „Podnosimy kompetencje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Poddziałanie RPWM.02.03.01 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji w zakresie języków obcych i/lub kwalifikacji lub kompetencji w zakresie ICT i/lub zarządzania projektem (planowania i osiągania celów)
z grup defaworyzowanych (tj. o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 lat i więcej)
z woj. warmińsko-mazurskiego, z regionu operacyjnego Miasto Olsztyn i powiatu olsztyńskiego.

Wartość projektu ogółem: 9 749 028,26 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 8 286 674.02 zł

Projekt „Podnosimy kompetencje” skierowany jest osób dorosłych tj. w wieku 18 lat i więcej, które spełniają łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:

 • Posiadają wykształcenie co najwyżej średnie i/lub wiek powyżej 50 roku życia (50+).
 • Są z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności.
 • Nie prowadzą działalności gospodarczej.
 • Na terenie regionu operacyjnego m. Olsztyn wraz z powiatem olsztyńskim:
  • uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC, lub
  • realizują wybrany do dofinansowania kurs oraz uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu będą prowadzone następujące rodzaje wsparcia, które mogą być dofinansowane:

 • Szkolenia językowe (j. angielski, niemiecki, francuski) prowadzące do nabycia kwalifikacji tj. określonego poziomu biegłości językowej (zg. Z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), zweryfikowanych w ramach egzaminu i potwierdzonych certyfikatem.
 • Szkolenia ICT i z zarządzania projektami prowadzące do nabycia kwalifikacji tj. zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu lub prowadzące do nabycia kompetencji tj. zakończone obowiązkowym egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje.

Szkolenia objęte wsparciem będą odbywały się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Warunkiem jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 11% kosztu całkowitego.
Uczestnikom projektu również przysługiwać będzie wsparcie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz dofinansowanie do egzaminów poprawkowych.
Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe będą udostępnione na początku maja 2017 r.

 

Kontakt:

Biuro projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH, ul. Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn
mail: biuro.pk@wmzpp.org

Punkt Kontaktowy znajduje się pod adresem
10-165 Olsztyn, Artyleryjska 3K
Poniedziałek, Środa, Piątek: 8:00 – 16:00,
Wtorek, Czwartek: 11:00 – 19:00

Infolinia dotycząca projektu:
516 009 051        516 009 038

Dokumenty:

 1. Regulamin projektu (ważny od 01.07.2017), Regulamin projektu (dla umów zawartych przed 01.07.2017)
 2. Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy
 3. Zał. 2. Wzór zaświadczenia o zakwalifikowaniu na szkolenie
 4. Zał. 3. Wzór Umowy kształcenia
 5. Zał. 4. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
 6. Zał. 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (aktualizacja: 25.05.2018)
 7. Zał. 6. Oświadczenie podmiotu dokonującego wpłaty wkładu własnego Uczestnika projektu
 8. Zał. 7. Zestawienie standardu i cen rynkowych
 9. Zał. 8. Zaświadczenie od Realizatora szkolenia o ukończeniu szkolenia
 10. Zał. 9. Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych
 11. Zał. 10. Zaświadczenie o zakwalifikowaniu na egzamin
 12. Zał. 11. Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego
 13. Zał. 12. Wniosek o sfinansowanie kosztów szkolenia
 14. Zał. 13. Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu-egzaminu poprawkowego.pdf
 15. Zał. 14. Potwierdzenie odbioru podręcznika
 16. Zał. 15. Zaświadczenie o wyniku egzaminu
 17. Zał. 16. Wniosek o sfinansowanie kosztów podręcznika
 18. Oświadczenie o niepełnosprawności

Aktualne szkolenia:

Rodzaj wsparcia Nazwa szkolenia Termin Miejsce szkolenia
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Auditor wewnętrzny/Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001:201 12.05.2017 13.30-20.00
13.05.2017 10.00-16.30
19.05.2017 13.30-20.00
28.05.2017 16.00-19.50 (egzamin)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
Artyleryjska 3f,
Olsztyn 10-165
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Auditor wewnętrzny/Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higienią Pracy – PN 18001 26.05.2017 13.30-20.00
02.06.2017 13.30-20.00
04.06.2017 14.00-20.00
10.06.2017 15.30-18.40 (egzamin)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
Artyleryjska 3f,
Olsztyn 10-165
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Auditor wewnętrzny/Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001:2015 09.06.2017 13.30-20.00
17.06.2017 10.30-16.30
18.06.2017 10.30-16.30
23.06.2017 16.00-19.45 (egzamin)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
Artyleryjska 3f,
Olsztyn 10-165
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Szkolenie z zakresu Prince2 Foundation 16.06.2017 15:00-20:00
17.06.2017 09:00 – 17:30
18.06.2017 09:00- 14:00, 15:00-16:30 egzamin
Olsztyn, Słoneczna 54,
10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Szkolenie AgilePM Foundation 16.06.2017 15:00-20:00
17.06.2017 09:00 – 17:30
18.06.2017 09:00- 14:00, 15:00-16:30 egzamin
Olsztyn, Słoneczna 54,
10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Auditor wewnętrzny/Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001:2015 17.06.2017 13.30-20.00
24.06.2017 13.30-20.00
25.06.2017 13.00-19.30
29.06.2017 16.00-19.45 (egzamin)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
Artyleryjska 3f,
Olsztyn 10-165
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 04.07.2017 – 17.10.2017
Harmonogram zajęć – 16.30-18.00
Harmonogram zajęć – 18.15-19.45
Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej La Puerta Beata Snopek, ul. Kołłątaja 20, Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Szkolenie z zakresu Prince2 Foundation 07.07.2017 15:00-20:00
08.07.2017 09:00 – 17:30
09.07.2017 09:00- 14:00, 15:00-16:30 egzamin
Olsztyn, Słoneczna 54,
10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Szkolenie z zakresu Prince2 Foundation 14.07.2017 15:00-20:00
15.07.2017 09:00 – 17:30
16.07.2017 09:00- 14:00, 15:00-16:30 egzamin
Olsztyn, Słoneczna 54,
10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Szkolenie z zakresu Prince2 Foundation 21.07.2017 15:00-20:00
22.07.2017 09:00 – 17:30
23.07.2017 09:00- 14:00, 15:00-16:30 egzamin
Olsztyn, ul. Jana Pawła II 2/3
11-041 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Szkolenie AgilePM Foundation 28.07.2017 15:00-20:00
29.07.2017 09:00 – 17:30
30.07.2017 09:00- 14:00, 15:00-16:30 egzamin
Olsztyn, ul. Jana Pawła II 2/3
11-041 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Egzamin poprawkowy z Prince2 Foundation 05.08.2017 12:00 – 13.00 Olsztyn, ul. Jana Pawła II 2/3
11-041 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 11.09.2017 – 03.01.2018 Harmonogram szkoleń Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej La Puerta Beata Snopek, ul. Kołłątaja 20, Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 11.09.2017 – 03.01.2018 Harmonogram szkoleń Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej La Puerta Beata Snopek, ul. Kołłątaja 20, Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 11.09.2017 – 03.01.2018 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38 10-029 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 11.09.2017 – 03.01.2018 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38 10-029 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 12.09.2017 – 02.01.2018 Harmonogram szkoleń Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej La Puerta Beata Snopek, ul. Kołłątaja 20, Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 12.09.2017 – 21.12.2017 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38 10-029 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 15.09.2017 – 22.12.2017 Harmonogram szkoleń Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej La Puerta Beata Snopek, ul. Kołłątaja 20, Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A2 11.09.2017 – 03.01.2018 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38 10-029 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A2 12.09.2017 – 21.12.2017 Harmonogram szkoleń Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej La Puerta Beata Snopek, ul. Kołłątaja 20, Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka niemieckiego poziom A1 12.09.2017 – 21.12.2017 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38 10-029 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Zarządzanie projektami w pomocy społecznej 2017.09.18 08:00-15:20
2017.09.19 08:00-15:20
2017.09.20 08:00-15:20
2017.09.25 08:00-15:20
2017.09.26 08:00-13:50, 13:50-15:20-egzamin
WARMIŃSKI HOTEL & CONFERENCE UL. KOŁOBRZESKA 1, 10-442 OLSZTYN
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 18.09.2017 08:00-15:00
20.09.2017 08:00-15:00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 18.09.2017 08:00-15:00
22.09.2017 08:00-15:00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 19.09.2017 08:00-15:00
20.09.2017 08:00-15:00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 19.09.2017 08:00-15:00
21.09.2017 08:00-15:00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 22.09.2017 08:00-15:00
25.09.2017 08:00-15:00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 28.09.2017 08.00-15.00 29.09.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15, 10-558 Olsztyn
Szkolenie językowe Szkolenie język angielski poziom B2 02.10.2017 – 21.05.2018 Harmonogram szkoleń Aktualizacja harmonogramu szkoleń British School Olsztyn, al. Piłsudskiego 44A, Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego – B2+ 03.10.2017 – 26.06.2018 Harmonogram szkoleń British School Olsztyn, al. Piłsudskiego 44A, Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie A2 05.10.2017 – 17.05.2018 Harmonogram szkoleń
Aktualizacja harmonogramu szkoleń
Grupa OSB s.c.- Szkoła Hello ul. Warszawska 105/4H 10-701 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 05.10.2017 08.00-15.00 06.10.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 09.10.2017 08.00-15.00 10.10.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka francuskiego ogólnego – poziom podstawowy A1 09.10.2017 – 23.05.2018 Harmonogram szkoleń „ALICJA” Lektorat Języków Obcych Alicja Fesnak, ul. Hanowskiego 9/60, 10-687 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 09.10.2017 08.00-15.00 10.10.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie A2 10.10.2017 – 10.06.2018 Harmonogram szkoleń
Aktualizacja harmonogramu szkoleń
Szkoła Językowa English Perfect ul. Kanta 1a; Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie A2 10.10.2017 – 10.06.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła Językowa English Perfect Al. Warszawska 36; Olsztyn
Szkolenie językowe Język niemiecki- poziom B1 10.10.2017 – 14.06.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła Językowa English Perfect Al. Warszawska 36; Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie A2 16.10.2017 – 20.06.2018 Harmonogram szkoleń Leader School ul. Grunwaldzka 18a, 10-124 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego – poziom B2 14.10.2017 – 30.06.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła Językowa ARTOS, ul. Pieniężnego 18, 10-006 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami AgilePM Foundation – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem 20.10.2017 15.00-20.00, 21.10.2017 09.00-17.00 22.10.2017 09.00-14.30 15.00-16.30 – egzamin Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki ul. Słoneczna 54
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Planowanie i zarządzanie projektem społecznym 25.10.2017 14.00-19.00, 26.10.2017 9.00-14.00 Hotel Park, Aleja Warszawska 119, 10-701 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 09.11.2017 – 26.04.2018 Harmonogram szkoleń Aktualizacja harmonogramu szkoleń ul. Kochanowskiego 11; 10-373 Wadąg
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 23.11.2017 08.00-15.00, 24.11.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Żołnierska 15, 11-041 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 24.11.2017 08.00-15.00, 25.11.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 6, 11-040 Dobre Miasto
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 27.11.2017 08.00-15.00, 28.11.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Żołnierska 15, 11-041 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego A1 07.11.2017 – 22.02.2018 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego A1 07.11.2017 – 22.02.2018 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego A1 07.11.2017 – 23.02.2018 Harmonogram szkoleń Aktualizacja harmonogramu szkoleń Olsztyn, ul. Żurawia 87
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego A2 07.11.2017 – 22.02.2018 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego na poziomie A2 realizowany w szkole językowej Leader School 13.11.2017 – 04.07.2018 Harmonogram szkoleń LS Monika Dobrzyńska Leader School Olsztyn ul. Grunwaldzka 18a, 10-124 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Tworzenie i montaż filmów promocyjnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 17.11.2017 – 26.11.2017 Harmonogram szkoleń 10-535 Olsztyn, ul. B. Linki 3/4
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego na poziomie A1 realizowany w szkole językowej Leader School 14.11.2017 – 12.07.2018 Harmonogram szkoleń
Aktualizacja harmonogramu szkoleń
LS Monika Dobrzyńska Leader School Olsztyn ul. Grunwaldzka 18a, 10-124 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 14.11.2017 – 28.04.2018 Harmonogram szkoleń Aktualizacja harmonogramu szkoleń
Aktualizacja harmonogramu szkoleń
ul. Kochanowskiego 11; 10-373 Wadąg
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Zarządzanie projektami w pomocy społecznej 18.11.2017 09.00 – 17.45
19.11.2017 09.00 – 17.45
02.12.2017 09.00 – 17.45
03.12.2017 09.00 – 17.45
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn sala nr 209
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie B1 28.11.2017 – 10.07.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła językowa Hello
ul. Warszawska 105/4H; 10-701 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie komputerowe ICT 08.12.2017 17.00-20.45, 09.12.2017 09.00-17.45, 10.12.2017 09.00-13.15, 10.12.2017 12.30-13.00 egzamin wew. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, sala szkoleniowa, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Auditor wewnętrzny/Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001:201 09.12.2017 14.30-21.00,
06.01.2018 10.00-16.30,
27.01.2018 10.00-16:30,
04.02.2018 10.00-13.15 (egzamin)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Artyleryjska 3f, Olsztyn 10-165
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie ECDL S10 Podstawy Programowania 14.12.2017 15.00-20.00,
15.12.2017 15.00-20.00,
16.12.2017 09.00-19.00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie ECDL WEBEDITING- Tworzenie stron www 14.12.2017 15.00-20.00,
15.12.2017 15.00-20.00,
16.12.2017 09.00-19.00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie A1 14.12.2017 – 10.07.2018 Harmonogram szkoleń
Aktualizacja harmonogramu szkoleń
Szkoła językowa Leader School; ul. Grunwaldzka 18a, 10-124 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie komputerowe ICT 15.12.2017 17.00-20.45,
16.12.2017 09.00-17.45,
17.12.2017 09.00-13.15
17.12.2017 egzamin wew. (12.30-13.00)
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Mickiewicza 8, 11-300 Biskupiec
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Prince2 Foundation – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem 15.12.2017 15.00 – 20.00,
16.12.2017 09.00 – 17.30,
17.12.2017 08.00 – 12.45,
17.12.2017 egzamin 13.15 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Słoneczna 54, Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami „Zarządzanie projektami w branżach technicznych” w oparciu o metodykę AgilePM – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem 15.12.2017 15.00 – 20.00,
16.12.2017 09.00 – 17.30,
17.12.2017 08.00 – 12.45,
17.12.2017 egzamin w godzinach 13.15 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, ul. Słoneczna 54
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Auditor wewnętrzny/Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001:201 15.12.2017 13.30-21.00,
07.01.2018 10.00-16.30,
28.01.2018 10.00-16:30,
04.02.2018 13.15-16:30 (egzamin)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Artyleryjska 3f, Olsztyn 10-165
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Auditor wewnętrzny/Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001:201 16.12.2017 08.00-14.30,
20.01.2018 10.00-16.30,
21.01.2018 10.00-16:30,
03.02.2018 10:00-13:00 (egzamin)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Artyleryjska 3f, Olsztyn 10-165
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 03.01.2018 08.00-15.00, 04.01.2018 08.00-15.00 Zespół Szkół w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 6, 11-040 Dobre Miasto
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 03.01.2018 08.00-15.00, 04.01.2018 08.00-15.00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie, Ignacego Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 08.01.2018 08.00-15.00, 09.01.2018 08.00-15.00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie, Ignacego Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 12.01.2018 08.00-15.00, 13.01.2018 08.00-15.00 Zespół Szkół w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 6, 11-040 Dobre Miasto
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 15.01.2018 08.00-15.00, 16.01.2018 08.00-15.00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie, Ignacego Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie CAD 2D 11.01.2018 15.00-20.00,
12.01.2018 15.00-20.00,
13.01.2018 09.00-19.00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie komputerowe ICT 12.01.2018 zajęcia od 17.00 do 20.45,
13.01.2018 zajęcia od 9.00 do 17.45,
14.01.2018 zajęcia od 9.00 do 13.15,
14.01.2018 egzamin od 12.30 do 13.00
Wiejski Dom Kultury – sala szkoleniowa OSP ul. Wiktora Steffena 1, 11-036 Sząbruk
Szkolenie z zakresu ICT „Bezpieczne surfowanie w internecie” – bezpieczeństwo Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Internecie. 18.01.2018 – zajęcia od 09.30 do 16.50,
19.01.2018 – zajęcia od 09.30 do 16.50,
22.01.2018 – zajęcia od 09.30 do 16.50,
23.01.2018 – zajęcia od 09.30 do 16.50 (egzamin wew. od 15.20 do 16.50).
Zakład Aktywizacji Zawodowej w Biskupcu, ul. Czynu Społecznego 5, 11-300 Biskupiec
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie komputerowe ICT 19.01.2018 – zajęcia od godz 17.00 do 20.45
20.01.2018 – zajęcia od godz. 09.00 do 17.45
21.01.2018 – zajęcia od godz. 09.00 d0 13.15
21.01.2018 – egzamin wew. 12.30 – 13.00
Świetlica Wiejska w Cerkiewniku – Cerkiewnik 16, 11-040 Dobre Miasto
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie komputerowe ICT 19.01.2018 – zajęcia od 17.00 do 20.45,
20.01.2018 – zajęcia od 09.00 do 17.45,
21.01.2018 – zajęcia od 09.00 do 13.15 (egzamin wew. 11.45-12.45)
Świetlica wiejska, Spręcowo 106, 11-001 Dywity
Szkolenie z zakresu ICT Prince2 Foundation – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem. 19.01.2018 – zajęcia od 15.00 do 20.00,
20.01.2018 – zajęcia od 09.00 do 17.30,
21.01.2018 – zajęcia od 08.00 do 12.45,
21.01.2018 – egzamin wew. 13.15 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Prince2 Foundation – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem. 19.01.2018 – zajęcia od 15.00 do 20.00,
20.01.2018 – zajęcia od 09.00 do 17.30,
21.01.2018 – zajęcia od 08.00 do 12.45,
21.01.2018 – egzamin wew. 13.15 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie B1 22.01.2018 – 07.05.2018 Harmonogram szkoleń Aktualizacja harmonogramu szkoleń Sala konferencyjna; ul. Kurta Obitza 3, 10-725 Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie B2 22.01.2018 – 07.05.2018 Harmonogram szkoleń Aktualizacja harmonogramu szkoleń Sala konferencyjna; ul. Kurta Obitza 3, 10-725 Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie B2 22.01.2018 – 07.05.2018 Harmonogram szkoleń Aktualizacja harmonogramu szkoleń Sala konferencyjna; ul. Kurta Obitza 3, 10-725 Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie B2 22.01.2018 – 07.05.2018 Harmonogram szkoleń Aktualizacja harmonogramu szkoleń Sala konferencyjna; ul. Kurta Obitza 3, 10-725 Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie C1 22.01.2018 – 07.05.2018 Harmonogram szkoleń Aktualizacja harmonogramu szkoleń Sala konferencyjna; ul. Kurta Obitza 3, 10-725 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami „Zarządzanie projektami w służbach mundurowych” w oparciu o metodykę Agile PM – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem. 26.01.2018 – zajęcia od 15.00 do 20.00,
27.01.2018 – zajęcia od 09.00 do 17.30,
28.01.2018 – zajęcia od 08.00 do 12.45,
28.01.2018 – egzamin wew. 13.15 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Zarządzanie projektami fundraisingowymi. 26.01.2018 – zajęcia od 08.30 do 17.00,
27.01.2018 – zajęcia od 08.30 do 17.00,
28.01.2018 – zajęcia od 08.30 do 17.00,
29.01.2018 – zajęcia od 08.30 do 17.00, egzamin w godzinach 15.30 – 17.00
Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Gdańska 1, 11-300 Biskupiec
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie komputerowe ICT 26.01.2018 – zajęcia od godz. 17.00 do 20.45,
27.01.2018 – zajęcia od godz. 09.00 do 17.45,
28.01.2018 – zajęcia od godz. 09.00 do 13.15 – egzamin wew. od 12.30 do 13.00
Remiza OSP Dobre Miasto, sala szkoleniowa, ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 2D, 11-040 Dobre Miasto
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 01.02.2018 09.00-16.00
01.02.2018 09.00-16.00
Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 61, 10-449 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 01.02.2018 09.00-16.00
01.02.2018 09.00-16.00
Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 61, 10-449 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie komputerowe ICT 02.02.2018 – zajęcia od godz. 17.00 do 20.45,
03.02.2018 – zajęcia od godz. 09.00 do 17.45
04.02.2018 – zajęcia od godz. 09.00 do 13.15
04.02.1018 – egzamin wew. od 12.30 do 13.00
Świetlica Wiejska w Worławkach, Worławki 28, 11-008 Świątki
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Foundation- 3- dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem 02.02.2018 – 04.02.2018 Harmonogram szkoleń Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami „Zarządzanie projektami w branżach technicznych” w oparciu o metodykę Agile PM – 3-dniowe akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. 09.02.2018 – zajęcia od godz. 15.00 do 20.00,
10.02.2018 – zajęcia od godz. 09.00 do 17.30,
11.02.2018 – zajęcia od godz. 08.00 do 12.45
11.02.2018 – egzamin od godz. 13.15 do 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski B1 05.02.2018 – 12.11.2018 Harmonogram szkoleń Aktualizacja harmonogramu szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Język angielski A2 05.02.2018 – 28.05.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Język angielski A2 05.02.2018 – 28.05.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Język angielski A2 05.02.2018 – 28.05.2018 Harmonogram szkoleń Aktualizacja harmonogramu szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Język angielski A2 05.02.2018 – 28.05.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Kołłątaja 20
Szkolenie językowe Język angielski A2 06.02.2018 – 24.05.2018 Harmonogram szkoleń
Aktualizacja harmonogramu szkoleń
Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Kołłątaja 20
Szkolenie językowe Język angielski B1 06.02.2018 – 18.12.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Język angielski B1 08.02.2018 – 15.11.2018 Harmonogram szkoleń
Aktualizacja harmonogramu szkoleń
Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Kołłątaja 20
Szkolenie językowe Język angielski A2 09.02.2018 – 01.06.2018 Harmonogram szkoleń Aktualizacja harmonogramu szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Kołłątaja 20
Szkolenie językowe Język angielski A2 06.03.2018 – 21.06.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie A1 06.02.2018 – 10.07.2018 Harmonogram szkoleń Leader School ul. Grunwaldzka 18a, 10-124 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 06.02.2018 08.00-15.00,
07.02.2018 08.00-15.00
System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie komputerowe ICT 09.02.2018 zajęcia od godz. 17.00 do 20.45,
10.02.2018 zajęcia od godz. 09.00 do 17.45,
11.02.2018 zajęcia od godz. 09.00 do 13.15,
11.02.2018 egzamin wewnętrzny od 12.30 do 13.00
Szkoła Podstawowa nr 3 Filia w Jesionowie, Jesionowo 10, 11-040 Dobre Miasto
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie komputerowe ICT 09.02.2018 zajęcia od godz. 17.00 do 20.45,
10.02.2018 zajęcia od godz. 09.00 do 17.45,
11.02.2018 zajęcia od godz. 09.00 do 13.15,
11.02.2018 egzamin wewnętrzny od 12.30 do 13.00
Szkoła Podstawowa nr 3 Filia w Jesionowie, Jesionowo 10, 11-040 Dobre Miasto
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 10.02.2018 09.00 – 16.00
11.02.2018 09.00 – 16.00
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie komputerowe ICT 16.02.2018 – zajęcia od 17.00 do 20.45,
17.02.2018 – zajęcia od 09.00 do 17.45,
18.02.2018 – zajęcia od 11.00 do 15.15
18.02.2018 – egzamin wew. 13.45 – 14.45
Świetlica Wiejska w Unieszewie, ul. Lipowa 9, 11-036 Gietrzwałd
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Prince2 Foundation – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem. 16.02.2018 – zajęcia 15.00-20.00
17.02.2018 – zajęcia 09.00 – 17.30
18.02.2018 – zajęcia 08.00 – 12.45
18.02.2018 – egzamin zewnętrzny 13.15 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Zarządzanie projektami w branżach technicznych w oparciu o metodykę Agile PM – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem. 16.02.2018 – zajęcia 15.00-20.00
17.02.2018 – zajęcia 09.00 – 17.30
18.02.2018 – zajęcia 08.00 – 12.45
25.02.2018 – egzamin zewnętrzny 13.15 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Zarządzanie pakietem Google Apps for Work – G Suite – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem wewnętrznym 16.02.2018 – zajęcia 15.00-20.00
17.02.2018 – zajęcia 09.00 – 18.15
18.02.2018 – zajęcia 08.00 – 14.00
18.02.2018 – egzamin wewnętrzny 14.00 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie komputerowe ICT 16.02.2018 – zajęcia od 17.00 do 20.45,
17.02.2018 – zajęcia od 09.00 do 17.45,
18.02.2018 – zajęcia od 09.00 do 13.15,
18.02.2018 – egzamin wewnętrzny od godz. 11.45 do 12.45
Remiza Strażacka, Tuławki 15B, 11-001 Dywity
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Prince2 Foundation – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem. 23.02.2018 – zajęcia 15.00-20.00
24.02.2018 – zajęcia 09.00 – 17.30
25.02.2018 – zajęcia 08.00 – 12.45
25.02.2018 – egzamin zewnętrzny 13.15 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Zarządzanie projektami w branżach technicznych w oparciu o metodykę Agile PM – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem. 23.02.2018 – zajęcia 15.00-20.00
24.02.2018 – zajęcia 09.00 – 17.30
25.02.2018 – zajęcia 08.00 – 12.45
25.02.2018 – egzamin zewnętrzny 13.15 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 21.02.2018 8:00 – 15:00
22.02.2018 8:00 – 15:00
Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Żołnierska 15, 11-041 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie komputerowe ICT 23.02.2018-17:00-20:45
24.02.2018-09:00-17:45
25.02.2018-9:00-13:30
25.02.2018-egzamin wewnętrzny 12:30-13:00
Świetlica Wiejska w Kwiecewie, Kwiecewo 25, 11-008 Świątki
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie komputerowe ICT 23.02.2018-17:00-20:45
24.02.2018-09:00-17:45
25.02.2018-9:00-13:30
25.02.2018-egzamin wewnętrzny 12:30-13:00
Świetlica Wiejska w Kwiecewie, Kwiecewo 25, 11-008 Świątki
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie komputerowe ICT 23.02.2018-17:00-20:45
24.02.2018-09:00-17:45
25.02.2018-9:00-13:15
25.02.2018-egzamin wewnętrzny 12:30-13:00
Świetlica Wiejska Praslity 20/1, 11-040 Dobre Miasto
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 03.03.2018 9:00 – 16:00
04.03.2018 9:00 – 16:00
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Zarządzanie pakietem Google Apps for Work – G Suite – 3-dniowe szkolenie z egzaminem wewnętrznym 02.03.2018 15:00 – 20:00
03.03.2018 9:00 – 18:15
04.03.2018 8:00 – 14:00
04.03.2018 egzamin 14:00 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Słoneczna 54, 10 -710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Optymalizacja stron internetowych w oparciu o narzędzia informatyczne – 3-dniowe z wewnętrznym egzaminem 02.03.2018 15.00 – 20.00
03.03.2018 9.00 – 17.30
04.03.2018 8.00 – 13:15
04.03.2018 egzamin 13.15 – 14.00
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Foundation – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem 02.03.2018 15.00 – 20.00
03.03.2018 9.00 – 17.30
04.03.2018 8.00 – 12.45
04.03.2018 egzamin 13.15 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Zarządzanie projektami w branżach technicznych w oparciu o metodykę AgilePM – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem 02.03.2018 15.00 – 20.00
03.03.2018 9.00 – 17.30
04.03.2018 8.00 – 12.45
04.03.2018 egzamin 13.15 – 14.45
UWM Olsztyn, Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski A1 05.03.2018 – 28.06.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Język angielski A1 05.03.2018 – 28.06.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Język angielski A2 06.03.2018 – 26.06.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Język angielski A2 06.03.2018 – 26.06.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Język angielski A2 06.03.2018 – 29.06.2018 Harmonogram szkoleń Aktualizacja harmonogramu szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Język angielski B1 06.03.2018 – 18.12.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Język niemiecki A1 07.03.2018 – 27.06.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Język angielski A1 07.03.2018 – 27.06.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła językowa La Puerta Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Foundation – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem 09.03.2018 15.00 – 20.00
10.03.2018 9.00 – 17.30
11.03.2018 8.00 – 12.45
11.03.2018 egzamin 13.15 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Zarządzanie projektami i usługami w oparciu o metodykę ITIL® dla branż technicznych 09.03.2018 15.00 – 20.00
10.03.2018 9.00 – 17.30
11.03.2018 8.00 – 12.45
11.03.2018 egzamin 13.15 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Optymalizacja stron internetowych w oparciu o narzędzia informatyczne – 3-dniowe z wewnętrznym egzaminem 09.03.2018 15.00 – 20.00
10.03.2018 9.00 – 17.30
11.03.2018 8.00 – 13.15
11.03.2018 egzamin 13.15 – 14.00
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Zarządzanie pakietem Google Apps for Work – G Suite – 3-dniowe szkolenie z egzaminem wewnętrznym 09.03.2018 15.00 – 20.00
10.03.2018 9.00 – 18.15
11.03.2018 8.00 – 14.00
11.03.2018 egzamin 14.00 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT ECDL CAD 2D 08.03.2018 12.00 – 18.00
09.03.2018 12.00 – 18.00
10.03.2018 08.00 – 16.00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie, Ignacego Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie ECDL WEBEDITING – Tworzenie stron www 08.03.2018 12.00 – 18.00
09.03.2018 12.00 – 18.00
10.03.2018 08.00 – 16.00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie, Ignacego Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie A2 12.03.2018 – 02.07.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła językowa Leader School; ul. Grunwaldzka 18a, 10-124 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 16.03.2018 13:00 – 19:00
17.03.2018 8:00 – 16:00
Zespół Szkół w Biskupcu, ul. Chrobrego 13, 11-300 Biskupiec
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 28.03.2018 8:00 – 15:00
29.03.2018 8:00 – 15:00
Zespół Szkół im. KC Mrongowiusza w Olsztynku, ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek
Szkolenie z zakresu ICT Zarządzanie pakietem Google Apps for Work – G Suite – 3-dniowe szkolenie z egzaminem wewnętrznym 16.03.2018 15.00 – 20.00
17.03.2018 9.00 – 18.15
18.03.2018 8.00 – 13.30
18.03.2018 egzamin 14.00 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Optymalizacja stron internetowych w oparciu o narzędzia informatyczne – 3-dniowe szkolenie z wewnętrznym egzaminem 23.03.2018 15.00 – 20.00
24.03.2018 9.00 – 17.30
25.03.2018 8.00 – 12.45
25.03.2018 egzamin 13.15 – 14.00
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT „Szkolenie komputerowe ICT” 16.03.2018 17.00 –20.45
17.03.2018 9.00 – 17.45
18.03.2018 9.00 – 13.15
18.03.2018 egzamin 11.45 – 12.45
Remiza Strażacka, Tuławki 15b, 11-001 Dywity
Szkolenie z zakresu ICT „Szkolenie komputerowe ICT” 16.03.2018 17.00 –20.45
17.03.2018 9.00 – 17.45
18.03.2018 9.00 – 13.30
18.03.2018 egzamin 12.30 – 13.00
Remiza OSP Barczewo, ul. Olsztyńska 5, 11-010 Barczewo
Szkolenie z zakresu ICT ECDL CAD 2D 16.03.2018 14.00 – 18.00
17.03.2018 8.00 – 16.00
18.03.2018 8.00 – 16.00
Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Żołnierska 15, 11-041 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 20.03.2018 13:00 – 20:00
21.03.2018 8:00 – 11:30 i 13:15 – 16:45
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, ul. Żołnierska 49, 10-560 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 22.03.2018 10:15 – 17:15
23.03.2018 08:00 – 15:00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, ul. Żołnierska 49, 10-560 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 27.03.2018 08:00 – 15:00
28.03.2018 08:00 – 15:00
Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15, 10-558 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Tworzenie i montaż filmów promocyjnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 23.03.2018 15:30-19:15
24.03.2018 09:00-17:30
25.03.2018 09:00-17:30
Federacja Fosa ul. Bogumiła Linki 3/4, 10-535 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Skuteczne zarządzanie projektami w biznesie: PRINCE2 Fundation i AgilePM Foundation 24.03.2018 8.00-16.00
25.03.2018 8.00-16.00
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, ul. Jagiellońska59, 10-283 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Tworzenie i montaż filmów promocyjnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 06.04.2018 15:30-19:15
07.04.2018 09:00-17:30
08.04.2018 09:00-16:00
08.04.2018 16:00-17:30 egzamin wewnętrzny
Federacja Fosa ul. Bogumiła Linki 3/4, 10-535 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Skuteczne zarządzanie projektami w biznesie: PRINCE2 Fundation i AgilePM Foundation 14.04.2018 8.00-16.00
15.04.2018 8.00-16.00
15.04.2018 16.00-16.40 egzamin
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, ul. Jagiellońska59, 10-283 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie komputerowe ICT 06.04.2018 17.00 – 20.45
07.04.2018 9.00 – 17.45
08.04.2018 9.00 – 13.30
egzamin wewnętrzny:12.30-13.00
Stara Remiza OSP w Bartągu, Bartąg ul. Nad Łyną 75A, 10-687 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie ECDL WEBEDITING- Tworzenie stron www 06.04.2018 13.00 – 19.00
07.04.2018 08.00 – 16.00
08.04.2018 08.00 – 16.00
Zespół Szkół w Biskupcu
ul. Chrobrego 13, 11-300 Biskupiec
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie ECDL WEBEDITING- Tworzenie stron www 06.04.2018 14.00 – 19.00
07.04.2018 08.00 – 16.00
08.04.2018 08.00 – 16.00
Zespół szkół w Olsztynku, ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek
Szkolenie z zakresu ICT Zarządzanie pakietem Google Apps for Work – G Suite – 3-dniowe szkolenie z egzaminem wewnętrznym 06.04.2018 15.00 – 20.00
07.04.2018 9.00 – 18.15
08.04.2018 08.00 – 13.30
egzamin:14.00-14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie ECDL S10 Podstawy Programowania 06.04.2018 08.00 – 14.00
07.04.2018 08.00 – 14.00
08.04.2018 08.00 – 14.00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, ul. Żołnierska 49, 10-560 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie ECDL – Współpraca online 06.04.2018 08.00 – 14.00
07.04.2018 08.00 – 14.00
08.04.2018 08.00 – 14.00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, ul. Żołnierska 49, 10-560 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT ECDL CAD 2D 06.04.2018 08.00 – 14.00
07.04.2018 08.00 – 14.00
08.04.2018 08.00 – 14.00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, ul. Żołnierska 49, 10-560 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Foundation – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem 06.04.2018- 15.00 – 20.00
07.04.2018- 9.00 – 17.30
08.04.2018- 8.00 – 12.45
Egzamin: 08.04.2018- 13.15 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami „Zarządzanie projektami w branżach technicznych” w oparciu o metodykę AgilePM – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem 13.04.2018- 15.00 – 20.00
14.04.2018 – 9.00 – 17.30
15.04.2018- 8.00 – 12.45
Egzamin: 15.04.2018- 13.15 – 14.45
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Optymalizacja stron internetowych w oparciu o narzędzia informatyczne – 3-dniowe szkolenie z wewnętrznym egzaminem 13.04.2018- 15.00 – 20:00
14.04.2018-9.00 – 17.30
15.04.2018- 8.00 – 12:45
Egzamin: 15.04.2018: 13.15 – 14.00
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Excel średniozaawansowany 09.04.2018 – 09.05.2018 Harmonogram szkoleń
Aktualizacja harmonogramu szkoleń
2# Aktualizacja harmonogramu szkoleń
3# Aktualizacja harmonogramu szkoleń
Techpal Sp. z o. o. 10-685 Olsztyn ul. Franciszka Barcza 16
Szkolenie z zakresu ICT Jak zacząć zarabiać w sieci 21.04.2018-09:00-16:00
22.04.2018-09;00-16:15
22.04.2018-egzamin-16:15-16:45
ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami AgilePM Foundation 21.04.2018 8:00- 16:00
22.04.2018 8:00-14:45
22.04.2018 EGZAMIN 15:00-16:40
Hotel KUR ul. Bałtycka 89, 10-189 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Od edytora do webritera 24.04.2018-08:00-11:15
08.05.2018-08:00-11:15
15.05.2018-08:00-11:15
22.05.2018-08:00-11:15
29.05.2018-08:00-11:15
05.06.2018-08:11:30
05.06.2018-egzamin-11:30-12:00
ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Od edytora po webwritera 24.04.2018-11:30-14:45
08.05.2018-11:30-14:45
15.05.2018-11:30-14:45
22.05.2018-11:30-14:45
29.05.2018-11:30-14:45
05.06.2018-12:00-16:30
05.06.2018-egzamin-16:30-17:00
ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 12.05.2018 09:00 – 16:00
13.05.2018 09:00 – 16:00
Dom Studencki nr 1, pokój 49, ul. Kanafojskiego 3, 10-722 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 12.05.2018 09:00 – 16:00
13.05.2018 09:00 – 16:00
Klub Pracowników UWM „Baccalarium”, Sala Brydżowa, ul. Prawocheńskiego 4A, 10-720 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 12.05.2018 09:00 – 16:00
13.05.2018 09:00 – 16:00
Pracownia Edukacji Nauczycielskiej, Sala 3, ul. Prawocheńskiego 13, 10-720 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 26.05.2018 09.00 – 16.00
27.05.2018 09.00 – 16.00
Pracownia Edukacji Nauczycielskiej, Sala 3, ul. Prawocheńskiego 13, Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 09.06.2018 09:00 – 16:00
10.06.2018 09:00 – 16:00
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, sala 312B, ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Zarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym 2019-01-16, godz. 09:00-16:00
2019-01-17, godz. 09:00-16:00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, ul. Żołnierska 49
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Nowoczesne Metody Zarządzania Projektami, a Bezpieczeństwo Informacji 2019-05-27 – godz. 10.00 – 16.00,
2019-05-28 – godz. 10.00 – 16.00
Dzienny Dom Pobytu, Ul. Al. Niepodległości 4, 11-300 Biskupiec