Projekty

Zrealizowane projekty dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur

2014

Szkoła Młodych Przedsiębiorców

Autorski projekt finansowany ze środków własnych WMZPP, realizowany w okresie 2014-2016,  dotyczył wspieranie kreatywności oraz postaw przedsiębiorczych u młodzieży. Ideą projektu „Szkoła Młodych Przedsiębiorców” było promowanie działań i postaw pro przedsiębiorczych. Miał na celu zachęcenie młodych ludzi do podejmowania samodzielnych inicjatyw o bardzo różnym charakterze. Projekt realizowany był w 8 olsztyńskich szkołach średnich, których uczniowie brali udział w warsztatach z zakresu: komunikacji, motywacji, pracy zespołowej, rekrutacji, zakładania własnej działalności, marketingu i PR. Projekt kończył się prezentacją przygotowanych przez młodzież biznesplanów. Projekt realizowany był przy współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna, Izbą Skarbową i Gazetą Olsztyńską, pod patronatem Ministra Finansów.

2013

Kompetencji w edukacji zawodowej 

9.4 POKL, okres realizacji 2013-2015. Celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji z zakresu efektywnego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania u 90% UP z 180 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z woj. warmińsko-mazurskiego

2012

Mentor świadomej nauki zawodu

3.4.3. POKL, okres realizacji 2012-2014, projekt przewidywał bezpłatne staże dla 288 nauczycieli kształcących w zawodach: elektryk, budowlaniec i mechanik sam. Cel – podniesienie kwalifikacji praktycznych i merytorycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów PNZ. W ramach projektu podjęto współprace z kilkunastoma szkołami i firmami w regionie i kraju.

2011

Arellis – Wyżyny Zarządzania I Technologii ICT – 8.1.1, okres realizacji 2011-2012, celem projektu było nabycie specjalistycznych kwalifikacji przez 45 osób z kadry zarządzającej i pracowników z 5 MMŚP z Warmii i Mazur, w zakresie ICT i zarządzania.

Warminsko-Mazurskie Centrum Edukacyjno-Technologiczne IT – 7.2.3. RPO WM, okres realizacji 2011-2012, cel: przyspieszenie rozwoju wysokiej jakości usług dla MSP świadczonych przez wykwalifikowana kadrę informatyczna na terenie woj. warm.-maz.

2010

Postaw Na Zmianę – 8.1.2, okres realizacji 2010-2011, projekt dot. podniesienia świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm z woj. warmińsko-mazurskiego w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo. W grupie odbiorców działań projektowych byli przedstawiciele kadry zarządzającej oraz pracownicy MŚP przechodzących proces modernizacji, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe oraz społeczność Warmii i Mazur.

2009

Edutranser – 9.3, okres realizacji 2009-2010, projekt skierowany do placówek kształcenia ustawicznego, kontynuacja działań podjętych w ramach projektu „IT Transfer – nowy wymiar kształcenia”. Celem projektu było dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego
i regionalnego rynku pracy, podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w placówkach kształcenia ustawicznego, zwiększenie dostępu do edukacji ustawicznej poprzez e-learning.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników regionalnych MMŚP w zakresie zarządzania oraz ICT – 8.1.1, okres realizacji 2009-2010, Celem projektu było wyposażenie pracowników MMŚP z województwa Warmińsko-Mazurskiego w umiejętności niezbędne do sprawnego i efektywnego wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania projektami oraz wykorzystania technik ICT. Szkolenia zakończone egzaminem i certyfikatami uznanymi w UE,

Bądź elastyczny, bądź flexicurity – 8.1.3, okres realizacji 2009-2010, Celem projektu jest podniesienie świadomości pracodawców, pracowników, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych w zakresie idei flexicurity poprzez przeprowadzenie kampanii społecznej.

2008

IT Dialog – 5.5.2. POKL , okres realizacji 2008-2009, projekt dot. rozwoju procesów zarządzania oraz komunikacji wewn. i zewn. w ramach struktur organizacji pracodawców.

IT Transfer – nowy wymiar kształcenia – 9.3, okres realizacji 2008-209, projekt skierowany do placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzących formalne kształcenie ustawiczne. Celem projektu jest wsparcie wybranych placówek kształcenia ustawicznego w rozwoju innowacyjnych form kształcenia poprzez wdrożenie platformy
e-learningowej IT

page1_img2

Rozpoczynamy realizację nowych projektów szkoleniowych i doradczych współfinansowanych ze środków UE

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj naszą stronę.