logoUE-proper

 

W dniu 07.04.2023 r. nasze biuro czynne będzie do godziny 12.00.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z wyczerpaniem przewidzianego budżetu, z dniem 1 lutego 2023 o godzinie 11:00 zamknięty zostaje nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe dla MŚP z Warmii i Mazur”. O przyjęciu zgłoszeń, które wpłyną do Biura Operatora drogą pocztową, decydować będzie data stempla pocztowego.
Zgłoszenia, które wpłyną do Operatora pocztą trafią na listę rezerwową.
 

Informujemy, iż z dniem 30.04.2023 r. zakończono realizację projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP z Warmii i Mazur”.

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 20.02.2023 r. zostaje ponownie otwarty nabór wniosków w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP z Warmii i Mazur”.

UWAGA !

Informujemy również, iż zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące możliwości skorzystania z dofinansowania usług rozwojowych:

 • Operator będzie przyjmował zgłoszenia jedynie od MŚP, które dotychczas nie korzystały z dofinansowania w ramach realizowanego projektu.
 • Operator będzie przyjmował jedynie kompletną dokumentację projektową tj. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wszystkimi załącznikami (od 1 do 7). Dokumenty, które w momencie składania nie będą posiadały wszystkich wymaganych załączników pozostaną bez rozpatrzenia.
 • MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie usług rozwojowych w kwocie dofinansowania nie wyższej niż 9 000,00 zł.
 • Kwota dofinansowania jednej usługi rozwojowej nie może być wyższa niż 6 000,00 zł.
 • Wybrane przez MŚP usługi szkoleniowe muszą zakończyć się do 25.03.2023 r..

Decyzja o ponownym zamknięciu naboru zostanie podjęta przez Operatora w trybie natychmiastowym, na podstawie ilości przyjętych dokumentów oraz kwoty wnioskowanej pomocy.

Informujemy, iż wyłącznie Wnioskodawca ma prawo dostarczyć do Biura Operatora Wniosek o przyznanie pomocy.

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 27.10.2022 r. zmianie uległa dokumentacja projektowa tj. Regulamin projektu oraz Umowa wsparcia. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi dokumentami.

 

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 19-20.10.2022 r. biuro Operatora będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem 531 091 371.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 31.10.2022 r. biuro Operatora będzie nieczynne.

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 1 lutego 2023 roku od godziny 11:00, zamknięty zostaje nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe dla MŚP z Warmii i Mazur”. O przyjęciu zgłoszeń, które wpłyną do Biura Operatora drogą pocztową, decydować będzie data stempla pocztowego.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z dużą ilością zgłoszeń otrzymanych od przedsiębiorców terminy przewidziane na weryfikację dokumentów projektowych zostały wydłużone. Prosimy oczekiwać na kontakt ze strony Operatora.

 

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 17.11.2020 r. zmianie uległa dokumentacja projektowa. Prosimy o składanie dokumentów na aktualnych formularzach.

 

Uwaga! Wytyczne dot. usług realizowanych zdalnie – POBIERZ WYTYCZNE

Informujemy, że z dniem 21.04.2020 r. Operator wznawia rekrutację do Projektu „Wsparcie rozwojowe dla MŚP z Warmii i Mazur”. Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać w formie elektronicznej (skany dokumentacji i zobowiązanie (DO POBRANIA)) na adres: operator@kai-info.eu lub drogą pocztową. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego, nr telefonu: 531 091 371.

W związku z epidemią koronawirusa informujemy, że od dnia 16 marca 2020 do odwołania biuro Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych jest zamknięte dla interesantów. Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać w formie elektronicznej (skany dokumentacji i zobowiązanie (DO POBRANIA)) na adres: operator@kai-info.eu lub drogą pocztową. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 24.12.2021 – 07.01.2022 (włącznie) biuro Operatora będzie nieczynne.

Szanowni Państwo, w związku z epidemią koronawirusa informujemy, że od dnia 16 marca 2020 do odwołania biuro Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych jest zamknięte dla interesantów. Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać drogą pocztową. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

W związku z zaistniałą sytuacją Operator informuje,że zaplanowane dyżury pracowników w biurach rotacyjnych są odwołane. Wszelkie zapytania oraz dokumenty prosimy kierować bezpośrednio do głównego biura projektu znajdującego się pod adresem, ul Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn, numer telefonu: 531 091 371.

W związku z dużą liczbą zgłoszeń Operator informuje, że z dniem 1 grudnia 2019 roku wstrzymany zostaje nabór do Projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP z Warmii i Mazur”. O przyjęciu zgłoszeń, które wpłyną do Biura Operatora drogą pocztową, decydować będzie data stempla pocztowego.

W związku z dużym zainteresowaniem Projektem „Wsparcie rozwojowe MŚP z Warmii i Mazur” czas weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o refundację usług rozwojowych ulega wydłużeniu.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą MMŚP i prowadzisz swoją działalność
co najmniej 6 miesięcy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zgłoś się do nas!

 

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego dwie umowy na dofinansowanie projektów dla przedsiębiorców z naszego województwa.
Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie: 10.6. Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.

Wsparcie rozwojowe MŚP z Warmii i Mazur
Nr projektu RPWM.10.06.00-28-0001/18
wartość projektu: 17 056 160,00 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 14 199 320,00 zł

W ramach projektów możliwe jest dofinansowanie przedsiębiorcom z sektora MMŚP usług rozwojowych w wysokości nawet do 70.000 zł. Środki na dofinansowanie usług rozwojowych (m.in. szkoleń, doradztwa) dystrybuowane są przez OPERATORÓW w ramach popytowego systemu WA-MA FUR SYSTEM.

Celem obu projektów jest rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP mających swoją siedzibę, filię, delegaturę, oddział na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz ich pracowników zatrudnionych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Cele projektów zostaną osiągnięte poprzez doradztwo w zakresie usług rozwojowych, monitoring realizacji usług rozwojowych oraz udzielanie refundacji na usługi rozwojowe wybrane przez przedsiębiorców z Bazy Usług Rozwojowych. Projekty realizowane będą do 30 kwietnia 2023 r.

W ramach Projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP z Warmii i Mazur” wsparciem objętych zostanie:

 • 804 firm (MŚP) oraz 714 pracowników tych firm (w tym os. pracujących na własny rachunek) z województwa warmińsko-mazurskiego, w tym z terenów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze:
  • 113 MŚP z podregionu elbląskiego, tj.: Elbląga, Braniewa, Iławy, Działdowa, Ostródy
  • 113 MŚP z podregionu ełckiego tj.: Ełku, Giżycka, Olecka, Pisza
 • w projekcie zaplanowano, że wśród objętych wsparciem pracowników firm będzie min. 225 osób w wieku 50 lat i więcej oraz min. 342 osoby o niskich kwalifikacjach.

Przewidywane rezultaty na zakończenie projektu
Co najmniej 644 osoby uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje. Minimum 724 MŚP zrealizuje swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w projekcie.
Co najmniej 308 osób o niskich kwalifikacjach oraz 204 osoby w wieku 50 lat i więcej uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu.
W ramach projektu powstanie co najmniej 804 raportów z diagnozy potrzeb rozwojowych przygotowanych dla MŚP, które zgłoszą się do projektu.
Zmonitorowane zostanie co najmniej 800 usług rozwojowych wybranych przez przedsiębiorców do dofinansowania.
Dofinansowanie zostanie udzielone na co najmniej 1756 usług rozwojowych.

 

Rozwiń firmę i podnieś kompetencje!

Znajdź usługę rozwojową dla siebie, swojej firmy i pracowników.

Pomożemy Ci doprecyzować Twoje potrzeby szkoleniowe i doradcze, pokażemy jak znaleźć w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) usługę odpowiednią dla Twoich potrzeb, poprowadzimy Cię krok po kroku przez procedurę ubiegania się do dofinansowanie, w szybkim tempie zrefundujemy Ci wydatki poniesione na usługi z BUR.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć materiał video na temat Warmińsko-Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych (WA-MA FUR System)

Przy dokonywania zgłoszeń do projektu OBOWIĄZUJĄ FORMULARZE dostępne poniżej.

Jak skorzystać z usługi rozwojowej z dofinansowaniem?

 1. Zgłoś się do nas! (przejdź do Formularz zgłoszeniowy)
 2. Wypełnij wymagane dokumenty związane z dofinansowaniem usług! Pomoże Ci w tym doradca mobilny i inni pracownicy OPERATORA
 3. Spotkaj się z mobilnym doradcą! Nasz doradca może przyjechać do Ciebie i pomoże Ci przeanalizować Twoje potrzeby rozwojowe i dobrać odpowiednią usługę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
 4. Załóż profil na portalu Baza Usług Rozwojowych, wybierz usługę dla swojej firmy i pracowników.
 5. Skorzystaj z tej usługi! Może to być szkolenie dla pracowników lub doradztwo dla przedsiębiorstwa, które pomoże Ci rozwinąć Twoją firmę, poprawić jej wynik finansowy, ulepszyć sposób zarządzania itp. Obszarów doradztwa i szkoleń jest bardzo dużo – wybór zależy od Twoich potrzeb rozwojowych i celu biznesowego.
 6. Po zakończeniu usługi koniecznie oceń ją w Bazie Usług Rozwojowych! Wyraź swoją opinię, podziel się swoim doświadczeniem z innymi użytkownikami BUR
 7. Zapłać za usługę a potem zgłoś się do nas po refundację tych kosztów! Zwrócimy Ci nawet do 80% kosztów usługi.

 

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) stanowi kontynuację największej w Polsce wyszukiwarki usług szkoleniowych „Inwestycja w Kadry”. Dotychczas skorzystało z niej miliony użytkowników i za jej pośrednictwem zapisało się na szkolenia.

BUR to internetowa baza usług rozwojowych zawierająca nie tylko oferty szkoleń, ale także kursów, studiów podyplomowych, e-learningu, doradztwa i innych działań, które pozwalają podnosić i rozwijać kompetencje. BUR została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników. w Bazie znajdą Państwo oferty usług świadczonych komercyjnie oraz takie, na które przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie nawet do 80% kosztów usługi.

Wartość dofinansowania do usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis udzielaną przedsiębiorcom.

Wysokość dofinansowania wynosi 50% lub 80% kosztów usługi.

 

Chcesz uzyskać dofinansowanie w wysokości 80%?

To proste. Wystarczy że spełniasz jeden z poniższych warunków:

 1. Jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą,
 2. Prowadzisz działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa (w naszym województwie to ekonomia wody, meblarstwo i żywność wysokiej jakości),
 3. Usługami rozwojowymi obejmiesz własnych pracowników powyżej 50 roku życia lub pracowników o niskich kwalifikacjach,
 4. Prowadzisz przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu (odnotowałeś wzrost przychodów ze sprzedaży lub zatrudnienia na poziomie większym niż 20% średniorocznie w okresie trzech kolejnych lat),
 5. Prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta/miast średnich lub miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 6. Chcesz skorzystać z usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia kwalifikacji lub walidacji o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,
 7. Uzyskałeś wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

 

Kontakt: OPERATOR WA-MA FUR SYSTEM

Wsparcie rozwojowe MŚP z Warmii i Mazur

Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp. z o.o. w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Pracodawców Prywatnych

biuro projektu
Olsztyn ul. Artyleryjska 3K, tel. 89 523-55-60, mail: operator@kai-info.eu

Możesz nas odwiedzić, zadzwonić, napisać lub spotkać się z mobilnym doradcą.
Pomożemy Ci przejść procedurę ubiegania się o dofinansowanie.

Dyżury biur rotacyjnych – POBIERZ HARMONOGRAM

Formularz zgłoszeniowy

Nazwa firmy
Adres firmy
NIP
Osoba wyznaczona do kontaktu
Numer telefonu
Adres e-mail