Nasze celeKanon etycznyDołącz do nas

Nasze cele

 

  • reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców
  • wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
  • oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa oraz polityki społecznej i ekonomicznej, dotyczących interesów pracodawców
  • współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców; między innymi w celu pozyskiwania informacji gospodarczych o możliwościach współpracy z partnerami z kraju i zagranicy
  • organizowanie szkoleń dla pracodawców i ich pracowników
  • działania na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego
  • prowadzenie doradztwa prawnego i ekonomicznego oraz dokonywanie ekspertyz, analiz i opinii na rzecz pracodawców i ich organizac

 

Kanon etyczny

KANON ETYCZNY PRZEDSIĘBIORCÓW
członków Konfederacji Pracodawców Lewiatan

1. Jako przedsiębiorcy uznajemy, że nasza odpowiedzialność polega przede wszystkim na :
• dostarczaniu klientom i konsumentom produktów (wyrobów lub usług) właściwej jakości,
• czynieniu tego w długim horyzoncie czasowym,
• zapewnianiu należytych relacji z głównymi interesariuszami firmy,
• postępowaniu zgodnie z prawem i normami moralnymi.

2. Dążymy do tego, by prowadzone przez nas firmy cieszyły się zaufaniem wszystkich grup interesariuszy, to jest klientów i konsumentów, pracowników, menedżerów, akcjonariuszy, dostawców i odbiorców, konkurentów i społeczeństwa.

3. Rozpatrujemy z należytą starannością oraz bierzemy pod uwagę przy podejmowaniu decyzji opinie osób i grup funkcjonujących w otoczeniu naszych firm.

4. Kształtujemy kulturę organizacyjną naszych firm tak, by przejawiała się w odpowiedzialności za pracowników oraz w ich odpowiedzialności za powierzone zadania.

5. Dbamy o to, aby nasi pracownicy nie byli dyskryminowani z żadnego powodu, aby ich godność jako osób była uszanowana, praca odpowiednio i terminowo wynagradzana, a środowisko pracy bezpieczne i zdrowe.

6. Staramy się, aby kierowanie naszymi firmami na wszystkich szczeblach pełnione było umiejętnie oraz z dbałością o przestrzeganie norm moralnych i mogło służyć za wzór postępowania.

7. Prowadzimy działalność produkcyjną i handlową oraz operacje finansowe w sposób przejrzysty i jesteśmy gotowi do ponoszenia konsekwencji w przypadku pomyłek.

8. Jesteśmy solidnymi partnerami w działalności polegającej na tworzeniu dóbr oraz pomnażaniu wartości, a uczciwa konkurencja i osiągnięty zysk świadczą o naszej zdolności do twórczego reagowania na zmiany zachodzące w środowisku społecznym, w jakim działamy.

9. W trosce o dobro wspólne, w tym o środowisko naturalne, podejmujemy ważne społecznie inicjatywy oraz sprawujemy mecenat na miarę posiadanych możliwości.

10. O naszej rzetelności świadczy zgodność naszych słów i naszych czynów.

Dołącz do nas

UWAGA!!! Dla nowych firm pierwszy rok członkostwa bez opłacania składek członkowskich.
Korzystaj z przywilejów bez żadnych kosztów!

Dlaczego warto zostać członkiem
Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Olsztynie?

Obecna rzeczywistość społeczno-gospodarcza wymusza konieczność współpracy i współdziałania, szczególnie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz obrony praw i interesów pracodawców prywatnych.

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych w Olsztynie już od wielu lat reprezentuje małe i średnie przedsiębiorstwa  mające swoje siedziby lub przedstawicielstwa w naszym województwie. Naszymi członkami są przedsiębiorcy reprezentujący zarówno małe, rodzinne firmy, jak również podmioty gospodarcze, oferujące swoje usługi na rynku krajowym
i zagranicznym. Dzieląc się swym doświadczeniem, wspieramy innowacyjne przedsięwzięcia.

Nasi przedstawiciele biorą czynny udział w pracach licznych komisji
i komitetów na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, m.in.: Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Wojewódzkiej i Powiatowych Rad Rynku Pracy, Zespole ds. Ekonomii Społecznej itp.

Jako członek Konfederacji Lewiatan wspieramy jej działalność, zmierzającą do poprawy sytuacji pracodawców  i uzyskania większego wpływu na politykę gospodarczą państwa.

Zapraszamy   pracodawców z terenu Warmii i Mazur   do zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach realizowanych przez Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych w Olsztynie.